MŠ Palúčanská
Palúčanské sovičky majú bystré hlavičky
sovicka

Oznamy pre rodičov


Telefónne čísla a pracovná doba jednotlivých materských škôl :

Materská  škola

Pracovná doba

Telefónne  číslo na odhlasovanie stravy

AGÁTOVÁ

6.00 – 16.00

044/ 55 31 117

ČSL.BRIGÁDY

6.30 -  16.30

044/ 55 234 00

DEMANOVÁ

6.00 -  16.30

0911 597 025

KLÁŠTORNÁ

6.00 – 16.00

0910 656 131

KOMENSKÉHO

6.00 – 16.00

044/ 55 221 97, 0911 829 939

NÁBREŽIE Dr. A.STODOLU

6.30 – 16.30

0911 010 183

NÁBREŽIE 4. APRÍLA

6.00 – 16.00

044/ 55 250 07, 044/ 55 250 04

OKOLIČNÉ

6.30 – 16.30

0911 323 213

ONDRAŠOVÁ

6.30 – 16.30

044/ 55 229 58

PALÚČANSKÁ

6.00 – 16.00

044/ 55 415 54

VRANOVSKÁ

6.00 – 16.00

044/ 55 415 55

 

__________________________________________________________________________________________

Zopár pomôcok pre našich predškolákov.

BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:

• samostatne sa obliecť a obuť,

• pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky,

• samostatne sa najesť a obslúžiť na WC,

• správne vyslovovať všetky hlásky,

• vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších  vetách,

• kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené,

• nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi,

• vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary,

• poznať základné farby • spočítať predmety do "desať",

• rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu,

• naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku,

• vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach,

• orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo".

 

AKO BY SA BUDÚCI PRVÁK MAL SPRÁVAŤ:

 

• vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút,

• začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha,

• na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká),

• väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý,

• nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti,

• v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie,

• nezajakáva sa pri reči,

• nepomočuje sa.

 

Prototyp dostatočne zrelého školáka by mal vyzerať asi takto:

REČ

Dieťa pripravené na školu by malo mať dostatočnú slovnú zásobu a hovoriť čisto a zrozumiteľne. Malo by poznať: svoje celé meno, adresu, členov rodiny, dni v týždni, ročné obdobia (prípadne aj mesiace v roku), základné farby, geometrické tvary, pomenovať bežné zvieratá, rastliny, časti tela. V čom má veľa detí problémy, je rozvinutá sluchová analýza: budúci školák by mal vedieť povedať, aké písmeno je na začiatku slova, aké na konci, prípadne aj vytlieskať slabiky a hlásky.

SOCIÁLNA ZRELOSŤ

Dieťa zrelé do školy sa nehanbí nadviazať kontakt s inými deťmi alebo dospelými. Vie sa samé prezuť, obliecť, umyť, chodí na toaletu. Nerobí mu problém ostať chvíľu bez rodiča . Pri príchode vie pozdraviť, pri stolovaní sa nerozptyľuje hraním alebo rozprávaním, vie si po sebe upratať hračky a nemá problém hračky požičať. Vie sa sústrediť na jednu činnosť aspoň 20 minút a vie ju aj dokončiť. Vie rozoznať hru od povinnosti, vie spolupracovať. Dieťa by nemalo mať problémy povedať svoje želania, prípadne starosti, ktoré ho trápia.

JEMNÁ MOTORIKA

Takmer hotový školák by mal vedieť správne držať písacie potreby, napodobiť tvary písma, geometrické tvary, a nakresliť kompletnú postavu človeka (s hlavou, krkom, rukami, nohami, a bruchom). Mal by vedieť kresliť čiary, vlnovky, osmičky. Vyfarbiť obrázky, strihať, modelovať, navliekať korálky, používať príbor.

HRUBÁ MOTORIKA

Dieťa by nemalo mať problém ani s hrubou motorikou: vie skákať (aj na jednej nohe), behať, preliezať, chytať a hádzať loptu, skákať cez švihadlo, robiť kotrmelce.

ORIENTÁCIA

Dieťa pripravené na vstup do školy vie povedať, kde je vpravo, kde vľavo, a kde hore, dole, ponad, popod, cez. Nezablúdi v mieste svojho bydliska, pozná pravú a ľavú ruku. Vie sa orientovať aj v čase (dnes, včera, zajtra, ráno, obed, večer, bude, bolo). Rozozná základné farby a geometrické tvary.

POČÍTANIE

6-ročné dieťa by malo vedieť počítať do desať, poznať číslice od jedna do desať a vedieť ich priradiť k počtu. Rovnako by malo vedieť priradiť počet predmetov k číslu, rozlúštiť ľahké matematické hádanky. Vie rozlišovať čo je viac, čo menej, veľa, málo, trochu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

V neposlednom rade by sa malo dieťa pripravené na vstup do školy rado učiť: chce vedieť viac, pýta sa rodičov na jednotlivé písmená, zaujíma sa o základné počty. Má v zásobe neustálu paľbu otázok typu: prečo? Rado dostáva nové úlohy a rieši ich, a vydrží ich riešiť až do konca? Potom je na školu pripravené.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                           Je dôležité, aby dieťa, ktoré je zrelé a pripravené na školu, ju začalo navštevovať.                              Ak je rodič nerozhodný, je vhodné poradiť sa s učiteľkou v MŠ, prípadne vyhľadať detského psychológa, aby posúdil jeho zrelosť a pripravenosť na plnenie povinnej školskej dochádzky.

 

Najlepšou cestou, ako u dieťaťa rozvíjať reč a slovnú zásobu, je čítať mu rozprávky (knihy by mali byť ilustrované, aby dieťa mohlo sledovať dej podľa obrázkov). Po prečítaní sa ho jednoduchými otázkami treba spýtať na obsah: Prečo Šípková Ruženka spala sto rokov? Ako ju princ odklial? Kto ešte vystupoval v rozprávke? Deti treba učiť aj riekanky a básničky – okrem slovnej zásoby im to trénuje aj pamäť.

Ak dieťa nemá čistú výslovnosť, treba navštíviť logopéda: do niekoľkých týždňov až mesiacov by to mohol napraviť. Aj cesta autom sa dá využiť na učenie: hrajte sa s dieťaťom na slová, pýtajte sa ho čo vidí, a slová potom rozoberajte: Aké písmeno je na konci slova? Aké na začiatku? Vytlieskavajte slabiky, neskôr i hlásky (písmená) v slove. Obľúbená je hra, keď má dieťa na posledné písmeno slova vytvoriť nové slovo, ktoré bude posledným písmenom začínať (napríklad AUTO: posledné je o, teda nové slovo môže byť: Okno).

Naše školy sú, žiaľ, zatiaľ stále stavané najmä na memorovaní vedomostí. Preto je dobré, aby mal budúci školáčik čo najlepšie rozvinutú pamäť. Dieťaťu je preto dobré trénovať pamäť a predstavivosť: skladať s ním skladačky, kocky, puzzle, hrať pexeso. Pomôže i jednoduchá hra: na stôl položte 8 až 10 predmetov a nechajte dieťa, nech si ich minútu prezrie a nahlas pomenuje. Potom nech odíde z miestnosti (alebo sa môžu predmety prikryť) a po príchode určí, ktorý predmet tam už nie je.

Trénovať sa môžu aj úlohy na hľadanie rozdielov (päť rozdielov, desať rozdielov). Hoci budete mať po tejto činnosť domácnosť možno ako po bombardovaní, nevzdávajte to.

Pre rozvoj motoriky je veľmi dobré, ak má dieťa možnosť pravidelne strihať, lepiť, či navliekať korálky. Pri tejto činnosti sa môžu trénovať aj počty: Koľko korálok ešte chceš navliecť? Ktorých je viac: modrých alebo červených?

Rovnako tiež možno precvičovať pravo-ľavú orientáciu a farby: nalep tieto modré guľôčky na ľavú stranu obrázku, červené daj na pravú.

Ak dieťaťu nie je cudzí počítač, netreba mu zapínať počítačové hry, ale skôr náučné CD, ktoré ho formou hier, príkladov či detektívnych úloh naučí základom písmen či počtov. Aj na slovenskom trhu existujú náučné DVD pre škôlkarov a školákov zamerané na slovenčinu a matematiku. Počítač možno vhodne striedať s vypĺňaním pracovných listov pre predškolákov.

 

Internet ponúka nespočetné množstvo materiálu, ako vyplniť voľný čas deťom a zároveň ich pripraviť pre vstup do základnej školy.

Veľa trpezlivosti a zároveň radosti z pozitívnych výsledkov. :-)


Budeme veľmi rady, keď nám na náš školský email: mspalucanska@centrum.sk zašlete fotografie, ako trávite a využívate čas vy, poprípade nám môžete zaslať fotografie, ktoré vzniknú pri vypĺňaní ponúknutých pracovných listov. 
V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať. :-)